Quan hệ cổ đông

1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: Download

2. Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Download

3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Download

4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Download

5. Báo cáo tài chính năm 2021: Download

6. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Download

7. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Biên bản kiểu phiếu tại cuộc họp: Download

//]]>