Quan hệ cổ đông

1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: Download

2. Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021Download